Vítáme Vás na stránkách naší organizaci: MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2428.

 

Historie i současnost organizace:

Rada Města Dvůr Králové nad Labem rozhodla o zřízení příspěvkové organizace. K 1.1.2003 došlo ke sloučení čtyř mateřských škol. Tři mateřské školy přímo ve městě, jedna mateřská škola na jeho okraji. V čele organizace do 13.7. 2008 stála paní ředitelka Ivana Větrníková. Po jejím náhlém úmrtí byla na místo ředitelky jmenována od 1.10.2008 Bc. Jaroslava Dlabolová, která tuto funkci vykonávala do 31.07. 2019. Od 01. 08. 2019 je jmenována nová ředitelka organizace Mgr. Iva Bednářová.
Ve škole poskytujeme na všech 3 pracovištích předškolní vzdělávání a další školské služby. Celková kapacita školy je 244 dětí, organizace disponuje 12 třídami. MŠ Slunečná disponuje dvěmi třídami zřízenými dle §16. odst.9 Školského zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.Ostaní třídy máme všeobecné, s převážně věkově smíšenými skupinami dětí. Provoz v nich je celodenní. Režim dne dětí máme stanoven tak, aby se dal pružně měnit dle potřeby, pevně je stanovena doba stravování, aby byl zachován biorytmus dítěte.
Pracoviště E. Krásnohorské a Slunečná jsou městské školy pavilonového typu. Jednotlivé pavilony jsou propojeny chodbami. Jsou zde umístěny jak třídy, tak veškeré provozní zázemí /školní jídelny, kotelny, kanceláře , byt apod. / Z organizačních důvodů se někdy nevyhneme spojování jednotlivých tříd v těchto pavilonech. Mateřská škola Verdek je škola umístěná na samém okraji města ve vzdálenosti do 10 kilometrů. Původní budova základní školy je nám plně k dispozici. Prostory v přízemí a v patře využíváme pro děti, stejně tak jako přilehlé zahrady u každého pracoviště.
Ve své práci ve škole usilujeme o soulad se všemi zákonnými normami.Vedoucí na jednotlivých pracovištích mají v pracovních náplních stanoveny kompetence k řízení a výchově na příslušných zařízeních.
Škola pronajímá služební byt zaměstnancům organizace v Mateřské škole Slunečná 2792. Ve školních jídelnách při mateřských školách zajišťujeme stravování nejen pro děti, ale i závodní stravování pro naše zaměstnance.
Dle zřizovací listiny máme také oprávnění k pronájmu nebytových prostor a k pronájmu vnějších částí nemovitostí bez dalších služeb s tím spojených. Tuto možnost v organizaci využíváme a pronajímáme střešní prostory firmě pro přípojné body internetu.
Filozofií školy je nabídnout dítěti podnětné a zajímavé prostředí, kde se může projevovat, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Dětem nabízíme aktivity spontánní, ale i řízené pedagogem. Různé činnosti / manipulativní, konstrukční, kooperativní, pracovní, experimentační, pohybové, estetické, tvůrčí aj. / vzájemně propojujeme a tvoříme z nich celek z více vzdělávacích oblastí. Jde o oblasti biologickou, psychologickou, interpersonální,
sociálně kulturní a enviromentální.

Formy a metody práce volíme přiměřené věku dětí. Postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu, zachováváme obsahovou návaznost. Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na zážitcích dětí.Využíváme spontaneitu dětí , jejich zvídavost, potřebu a chuť poznávat a objevovat.
Aby děti odcházely do školy a dalšího života vybaveny určitými kompetencemi / k učení, řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a interpersonálními, činnostními a občanskými / plníme dlouhodobé a dílčí cíle.
Stanovujeme si, na co se máme zaměřit , co u dítěte rozvíjet. Naše vzdělávání je záměrné, přizpůsobené individuálním možnostem dětí. Dětem nastolujeme jasná pravidla chování, předcházíme agresivním projevům, zajišťujeme bezpečnost při všech dětských aktivitách.Usilujeme o to, aby se dítě u nás cítilo dobře, bezpečně a osobně spokojené. Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni směřujeme naše působení k fyzicky a psychicky samostatně vybavenému jedinci, který má zdravé sebevědomí, nebojí se vyjádřit svůj názor, je schopen respektovat druhého a žít v kolektivu.
Jsme pro děti průvodci na jejich cestě do života, integrujeme děti i z jiných etnik, zařazujeme děti zdravotně znevýhodněné, Od školního roku 2015/2016 zařazujeme i děti mladší 3 let. Máme pro ně zřízenu na pracovišti Mateřské školy Krásnohorské třídu, kde těmto dětem poskytujeme péči a prvotní vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Uzpůsobujeme práci s dětmi jejich věku a individuálním možnostem.
 


náhodné foto
dnes je pátek
9. 6. 2023

svátek má
Stanislava


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi