Historie školy

Rada Města Dvůr Králové nad Labem rozhodla o zřízení příspěvkové organizace. K 1. 1. 2003 došlo ke sloučení čtyř mateřských škol. Tři mateřské školy přímo ve městě, jedna mateřská škola na jeho okraji. V čele organizace do 13. 7. 2008 stála paní ředitelka Ivana Větrníková. Po jejím náhlém úmrtí byla na místo ředitelky jmenována od 1. 10. 2008 Bc. Jaroslava Dlabolová, která tuto funkci vykonávala do 31. 7. 2019. Od 1. 8. 2019 je jmenována nová ředitelka organizace Mgr. Iva Bednářová.

Ve škole poskytujeme na všech 3 pracovištích předškolní vzdělávání a další školské služby. Celková maximální kapacita školy je 244 dětí, organizace disponuje 12 třídami. MŠ Slunečná disponuje dvěma třídami zřízenými dle §16. odst. 9 Školského zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostatní třídy jsou všeobecné, s převážně věkově homogenními skupinami dětí. Provoz v nich je celodenní. Režim dne dětí je stanoven tak, aby se dal pružně měnit dle potřeby, doba mezi stravováním nepřesahuje více než tří hodiny, aby byl zachován biorytmus dítěte.

Pracoviště E. Krásnohorské a Slunečná jsou městské školy pavilonového typu. Jednotlivé pavilony jsou propojeny chodbami. Jsou zde umístěny jak třídy, tak veškeré provozní zázemí (školní jídelny, kotelny, kanceláře, byt, apod.). Z organizačních důvodů se někdy nevyhneme spojování jednotlivých tříd v těchto pavilonech. Mateřská škola Verdek je škola umístěná na samém okraji města ve vzdálenosti do 3 kilometrů. Původní budova základní školy je nám plně k dispozici. Prostory v přízemí a v patře využíváme pro děti, stejně tak jako přilehlé zahrady u každého pracoviště.

 

Mise a vize školy

Mise školy

Jsme škola. která je partnerem a průvodcem dítěte a jeho rodiny

Jsme škola, která ví a respektuje, že děti potřebují prostor pro rhu, objevování, samostatnost, vlastní zkušenost, podporu, jistotu, vřelý přístup, pravidla a úsměv

Jsme škola, jejímž základem je profesionalita, spolupráce, důvěryhodnost, slušnost, vstřícnost a pravidla

Vize školy

Jsme škola, ketrá využívá tradiční hodnoty společnosti - úcta, porozumění, podpora, sounáležitost, spolupráce, loajalita

Svým přístupem k rozvoji dítěte škola využívá nástroje formativního přístupu k hodnocení, zovíjí ktitické myšlení dítěte, je podporující v oblastech samostatnosti a konkurenceschopnosti dítěte, podporuje vlastní zkušenosti dítěte a otevřenými otázkami dítě rozvíjí k získávání potřebných informací

Mateřská škola je sestavena z kvalitního pedagogického týmu, který je ochoten a schopen spolupracovat, zapojuje současné metody vzdělávání.

Škola, která je otevřeným a důvěryhodným partnerem rodičů i dalších institucí

Škola otevřená ke spolupráci  a modernizaci

Cílem výchovně vzdělávacího procesu a celkových aktivit metařské školy je snaha pedagogů, odborníků a rodičů o respektující, vstřícné, bezpečné, vřelé prostředí, které uplatňuje vzájemně nastavená a dohodnutá pravidla, zaměřuje se na dítě všestranným rozvojem jako na celou osobnost, která je schopná vlastního úsudku, je zdravě sebevědomá, využívá kritické myšlení, je schopna aktivní spolupráce a využívá nabyté dovednosti a znalosti prakticky

Společným kurikulárním dokumentem pro toto snažení je školní vzdělávací program "Poznáváme celý svět", který blíže pospisuje a nastavujesvým obsahem výchovně vzdělávací oblasti, materiální zajištění, psychosociální podmínky a personální zajištění

 

Provozní doba

  • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
  • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

  • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
  • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
  • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

  • Adresa: E. Krásnohorské 2428
  • Telefon: +420 499 318 386
  • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
  • Datová schránka: dzrkq5g