Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ se uskuteční v sídle ředitelství školy v MŠ, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 ve středu 3. května 2023 od 10:00 do 14:00 hodin a ve čtvrtek 4. května 2023 od 12:00 do 14:00 hodin. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května mohou podat přihlášku také cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.

Elektronický předzápis

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít od 24.4. 2023 Do 30.4. 2023 Elektronického předzápisu. Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Povinná předškolní docházka

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 5 let. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku Formulář o Oznámení k individuálnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

K vyplněné žádosti se přikládá

 • Originál rodného listu dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte
 • Cizinci za účelem strpění pobytu se prokáží vízovým štítkem, záznamem o udělení dočasné ochrany nebo razítkem v cestovním pasu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením registrujícího lékaře na žádosti. (Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.) Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v kanceláři, na ředitelství MŠ Elišky Krásnohorské 2428, v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin od 21. dubna 2023.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

Děti jsou přijímány do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428. Ředitelka školy zařadí děti na místa poskytovaného vzdělávání (Elišky Krásnohorské 2428, Slunečná 2792, Verdek 72) podle počtu volných míst.

Organizace přijímání žádostí

Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

Přidělení registračního čísla

Žadatel obdrží registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno, zda bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 26. 5. 2023 na všech budovách MŠ a na webových stránkách školy www.mskrasnohorske.cz.

Možnost nahlédnutí do spisu

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 23. 5. 2023 v době od 13:00 – 14:00 hodin v kanceláři ředitelství školy v MŠ Elišky Krásnohorské 2428.

Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií. Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 budou děti přijímány dle kritérií.

Přijímací řízení v souladu s § 34 odst. 2), 5) zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. V souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

1. Kritérium

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále budou přijímaný děti v souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

U dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 pěti roků) platí podmínky splnit povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní, potvrzené lékařem na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

2. Kritérium

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, které do 31. 1. 2024 dosáhnou třetího roku věku od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále budou přijímaný děti v souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

U dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dosáhnou k 31. 8. 2023 pěti roků) platí podmínky splnit povinnost podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní, potvrzené lékařem na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

3. Kritérium

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávané ve třídě zřízené dle §16 odstavce 9 Školského zákona č. 561/2004 v platném znění, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně tří let věku – podle věku od nejstarších po nejmladší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále budou přijímaný děti v souladu s § 2 odst. 5) zákonem č. 67/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v platném znění, který má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. Zákonný zástupce doloží pro přijetí písemné vyjádření školského poradenského zařízení tzv.: „Doporučení školského poradenského zařízení“ (Speciálně pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna). Dále budou do kapacity třídy přijímány děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 26. 5. 2023 Při zápisu obdrží každý žadatel své registrační číslo.

Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude uveřejněn na webových stránkách MŠ - www.mskrasnohorske.cz, a na všech místech poskytovaného vzdělávání - na vstupních dveřích do budov MŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyžádat u ředitelky školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení do mateřské školy

Bude moje dítě s jistotou přijato? K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány dle stanovených kritérií, které jsou součástí informací k přijímacímu řízení na webových stránkách mateřské školy.

Má vliv na přijímací řízení pořadí podané žádosti k přijetí dítěte do MŠ? Ne Mateřská škola postupuje dle stanovených kritérií k přijímacímu řízení.

Mohu si vybrat konkrétní budovu nebo třídu? Mateřská škola při přijímacím řízení postupuje dle stanovených kritérií. Zákonný zástupce může do poznámky na žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doplnit preferenci pracoviště. Dítě je přijímáno v rámci správního řízení do právního subjektu školy. O umístění dětí v rámci subjektu Mateřské školy rozhoduje ředitelka školy dle volných míst ve třídách a počtu volných míst odloučených pracovišť.

Bude před nástupem dítěte do školy informační schůzka? Po zpracování a po vyvěšení výsledků přijímacího řízení budou v měsíci červnu vyvěšeny informace týkající se informačních schůzek pro nově přijaté děti. Prosím sledujte tedy průběžně webové stránky školy.

Může dítě po přijetí nastoupit do MŠ o měsíc nebo měsíce později? Nástup dítěte je možné individuálně domluvit s ředitelstvím školy nebo se zástupci ředitelky jednotlivých pracovišť. Na webových stránkách školy www.mskrasnohorske.cz v sekci ?Kontakty? je možné najít kontaktní údaje do kanceláře školy nebo na jednotlivá odloučená pracoviště.

Je nutné vylnit další dokumenty týkající se docházky dítěte do MŠ před informační schůzkou? Potřebné dokumenty zákonní zástupci obdrží v průběhu informační schůzky. Bližší informace o informačních schůzkách budou vyvěšeny na webových stránkách školy v měsíci červnu.

Co je nahlídnutí do spisu při přijímacím řízení? Zákonný zástupce má právo nahlídnout do spisu a tím si ověřit, že mateřská škola do spisu dítěte uložila veškeré podané a vytvořené dokumenty ve správním řízení. Nahlídnutím do spisu zákonný zástupce nezjistí, zda bylo dítě do MŠ přijato či nikoliv.

Co je elektronický předzápis? Zákonný zástupce může využít elektronickou podobu vyplnění žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy pro urychlení administrativy žádostí. Elektronický předzápis neslouží jako jedna z možností oficiálního podání žádosti.

Provozní doba

 • MŠ E. Krásnohorské: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Slunečná: 6:30 - 16:30 hodin
 • MŠ Verdek: 6:30 - 16:00 hodin

Telefonní kontakty

 • MŠ E. Krásnohorské: +420 499 320 193
 • MŠ Slunečná: +420 499 623 940
 • MŠ Verdek: +420 499 621 372

Vedení školy

 • Adresa: E. Krásnohorské 2428
 • Telefon: +420 499 318 386
 • Email: reditelstvi@mskrasnohorske.cz
 • Datová schránka: dzrkq5g