INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Milí rodiče,

informativní schůzky budou probíhat v úterý 15.6. 2021 v 16:00 na pracovištích, kam bylo Vaše dítě přijato.

(Elišky krásnohorské, Slunečná, Verdek)

Předmětem schůzky bude předání dokumentace a základních informací o provozu MŠ, z toho důvodu je účast rodičů povinná.

 Těšíme se na setkání a děkujeme za účast

 

Ředitelství školy

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ -  VÝSLEDKY

Výsledky z přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské naleznete ve složce ÚŘEDNÍ DESKA a DOKUMENTY, nebo vyvěšené na všech budovách MŠ.

Ředitelství MŠ

 

 

Nejčastější dotazy k přijímacímu řízení  do mateřské školy 2021/2022:

 

Bude moje dítě s jistotou přijato?

 • K předškolnímu vzdělávání jsou děti přijímány dle stanovených kritérií, které jsou součástí informací k přijímacímu řízení na webových stránkách mateřské školy www.mskrasnohorske.cz v sekci „Zápis“.  Ředitelka školy je povinna postupovat dle stanovených kritérií schválenými zřizovatelem mateřské školy a dle možností volných míst na jednotlivých odloučených pracovištích a naplněnosti tříd. V případě naplnění volných míst matřeské školy je možné, že dítě nebude přijato k předškolnímu vzdělávání.

Má vliv na přijímací řízení pořadí podané žádosti k přijetí dítěte do MŠ?

 • Ne
 • Mateřská škola postupuje dle stanovených kritérií k přijímacímu řízení

Kdy mi bude zasláno registrační číslo emailem?

 • Žádosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou v průběhu od 2.5. do 16.5. 2021 zpracovány a zaevidovány do systému MŠ
 • V době od 17.5. do 21.5. 2021 budou zákonným zástupcům zaslány formuláře s přidělenými registračními čísly do emailů uvedených na podané žádosti.
 • Mateřská škola bude žádat zákonné zástupce o zaslání potvrzení přijetí emailu.

Mohu si vybrat konkrétní budovu/třídu?

 • Mateřská škola při přijímacím řízení postupuje dle stanovených kritérií. Zákonný zástupce může do poznámky na žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doplnit preferenci pracoviště. Dítě je přijímáno v rámci správního řízení do právního subjektu školy. O umístění dětí v rámci subjektu Mateřské školy rozhoduje ředitelka školy dle volných míst ve třídách a počtu volných míst odloučených pracovišť.

Bude před nástupem dítěte do školy informační schůzka?

 • Po zpracování a po vyvěšení výsledků přijímacího řízení budou v měsíci červnu vyvěšeny informace týkající se informačních schůzek pro nově přijaté děti. Prosím sledujte tedy průběžně webové stránky školy www.mskrasnohorske.cz sekce „Zápis“

Může dítě po příjetí nastoupit do MŠ o měsíc/měsíce později?

 • Nástup dítěte je možné individuálně domluvit s ředitelstvím školy nebo se zástupci ředitelky jednotlivých pracovišť.
 • Na webových stránkách školy www.mskrasnohorske.cz v sekci „Kontakty“ je možné najít kontaktní údaje do kanceláře školy nebo na jednotlivá odloučená pracoviště.

Je nutné vplnit další dokumenty týkající se docházky dítěte do MŠ před informační schůzkou?

 • Potřebné dokumenty zákonní zástupci obdrží v průběhu informační schůzky. Bližší informace o informačních schůzkách budou vyvěšeny na webových stránkách školy v sekci „Zápis“ v měsíci červnu.

Bude v MŠ probíhat „Den otevřených dvěří“

 • Vzhledem k nařízením vlády a dalších nadřízených orgánů a vzhledem k epidemiologické situaci nebude v MŠ možné uskutečnit tuto akci školy. Na webových stránkách školy se v brzké době objeví prezentace jednotlivých pracovišť s fotkami a krátkými popisky pro přiblížení prostředí zákonným zástupcům i dětem.  Můžete také navštívit na stránkách školy sekci „Fotogalerie“.

 

Ředitelství MŠ

 

 

 

 

 

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy,

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

Od školního roku 2021/2022

 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme upravili procesní způsob zápisu, jehož záměrem je omezení osobního kontaktu v co nejnižší míře.

Zápis do MŠ se uskuteční v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici

na webových stránkách školy v sekci Tiskopisy.

V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v kanceláři, na ředitelství MŠ Elišky Krásnohorské 2428, v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin od 26. dubna 2021.

Způsob podání žádosti pro žadatele o umístění dítěte do MŠ Slunečná 2792, MŠ Verdek 72, MŠ Elišky Krásnohorské 2428

 • do datové schránky školy dzrkq5g
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem reditelstvi@mskrasnohorske.cz
 • vhozením do poštovní schránky na ředitelství MŠ Elišky Krásnohorské 2428 (Na obálku uveďte datum vložení zásilky do schránky.)
 • zasláním poštou na adresu: Mateřská škola, Elišky Krásnohorské,2428, 544 01, Dvůr Králové nad Labem
 • osobně do MŠ Elišky Krásnohorské 2428, v úterý 4. 5. 2021, v době od 10:00 do 14:00 hodin a ve středu 5. 5. 2021 v době od 12:00 do 14:00 hodin.

Pokud nebude žádost podána osobně, bude správnost údajů o dítěti na ní uvedených ověřena v matrice zřizovatele školy, adresa bydliště bude ověřeno v registru obyvatel.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, Vám bude po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Pokud bude žádost podána osobně, je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Registrační číslo obdržíte na místě.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 24. 5. 2021 v době od 13:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelství školy v MŠ Elišky Krásnohorské.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 27. 5. 2021 na všech budovách MŠ a na webových stránkách školy www.mskrasnohorske.cz

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Matřeská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky krásnohorské 2428, bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií a vnitřního dokumentu školy „Organizace školního roku 2021/2022“, projednaném na pedagogické radě dne 1. 3. 2021.:

Stanovená kritéria:

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 2. Děti s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně druhého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci informace pro rodiče.

Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31. 8. 2021 dosáhnout druhého roku věku.

Podmínky pro přijetí dítěte:

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 • potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 •  Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.
 • Doložení rodného listu v prosté kopii

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020.

Školský obvod Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

Školský obvod Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 tvoří: ulice 17. listopadu, Antonína Wagnera, Blahoslavova, Borovičky, Bratří Čapků, Čechova, Čelakovského, Do Lánů, Do Polí, Dukelská, Eduarda Zbroje, Elišky Krásnohorské, Erbenova, Fibichova, F. L.Věka, Fügnerova, Havlíčkova, Halíkova, Hlávkova, Hradební, Hradecká, Husitská, Husova, Chelčického, Jana Žižky, Jiráskova, Josefa Hory, Jungmannova, Karlov, Karolíny Světlé, K Vodárně, Ke Skále, Klicperova, Komenského, Kotkova, Krátká, Krkonošská, Legionářská, Libušina, Máchova, Myslbekova, Nad Parkem, náměstí Republiky, náměstí T. G. Masaryka, ulice Na Příčce, Na Špačáku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nedbalova, Nerudova, Nová Tyršova, Nový Vorlech, Okružní, Palackého, Plukovníka Švece, Pod Hřištěm, Pod Lesem, Polní, Preslova, Přemyslova, Přímá, Puchmajerova, Purkyňova, R. A. Dvorského, Revoluční, Rooseveltova, Sadová, Sládkova, Sladkovského, Slovany, Slunečná, Soukupova, Spojených národů, Šafaříkova, Školní, Štefánikova, Štítného, Švehlova, Táboritská, Thámova, Trocnovská, Tylova, Tyršova, Valová ulička, Verdek, Ve Strži, Věžní, V Lukách, V Lužánkách, V Podlesí, Vorlech, Vorlešská, Vrchlického, Zahradní, Zátopkova, Zborovská, Zboží, Zeyerova.

 

Další informace o činnosti školy, včetně žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a obecně závazné vyhlášky města o školských obvodech spádové mateřské školy, jsou dostupné na webových stránkách školy, sekce „Tiskopisy“ a „Úřední deska“  www.mskrasnohorske.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy,

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428

od školního roku 2021/2022
 

 


 

Zápis do MŠ se uskuteční v termínu
od 2. 5. do 16. 5. 2021

 

Vzhhledem k epidemiologické situaci Vás budeme o podmínkách a průběhu zápisu informovat ve druhé polovině měsíce dubna.

Ve Dvoře Králové nad Labem 24. února 2021

Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy


náhodné foto
dnes je pátek
30. 7. 2021

svátek má
Bořivoj


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi