Aktuální informace k provozu školy – Covid-19.


1. Plošné testování od 22. 11. 2021 se netýká dětí v mateřských školách.


Prosíme rodiče o kontrolu, zda má dítě v šatně ochranu dýchacích cest (roušku).

2. Nadále platí „Závazná pravidla platná od 1. 9. 2021“ včetně UPOZORNĚNÍ (zdravotní stav dítěte) zveřejněného na webu školy .
Doplňujeme: 

informujte školu o nařízené karanténě nebo výskytu onemocnění v rodině dítěte. 

důsledně dodržujte v budově školy PRAVIDLO 3R (rouška, rozestupy, ruce).

zajistěte doprovod dítěte do budovy MŠ jednou osobou.


3. Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání,

přechází nepřítomné děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.


4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem vzdělávání distančním způsobem.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

Děti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.


5. Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny školním řádem. Nadále platí způsoby omlouvání, u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání je nutné omluvit dítě písemně – omluvenky.


6. Prozatím s dodržením stanovených pravidel můžeme s dětmi navštěvovat akce,

které souvisí se vzděláváním (plavání, divadlo, tvořivé dílny v muzeu atd....).

 

21. 11. 2021 Mgr. Iva Bednářová

Aktualizace podmínek pro školy a školská zařízení dne 13.7. 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021


Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.
Pravidla podle ochranného opatření


Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy.


V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.


Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
d) osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).


Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují (např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19 k dispozici na ocko.uzis.cz, aplikace Tečka apod.).


Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi (viz k tomu dále).


Stejné povinnosti platí i pro vzdělávací instituce (mezi které se řadí většinově také školy a školská zařízení) respektive pro děti, žáky, studenty nebo účastníky (respektive pro jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna
přítomnost ve vzdělávací instituci.

Platí tedy povinnost informovat vzdělávací instituci (školu nebo školské zařízení) o cestách do zahraničí také pro děti, žáky studenty nebo účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu (viz k tomu dále).
Povinnost se na děti/žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu; tedy, že vykonávají ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Rovněž u zaměstnance je informační povinnost významná před, respektive při návratu do práce, kdy se podmínky podle ochranného opatření ověřují.


Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala.

V případě zemí:
• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)

o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest; tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).
• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.
S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
* Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.
Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče
o děti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle
bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu)
V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinnost při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor* po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.


Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:


• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.


o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.


o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).


Výjimky a ústavní péče
• Obecně jsou z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem i extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty osoby do dovršení 6 let věku (vyjma výše uvedených speciálních pravidel).
• Dále jsou obecně z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem (ale již ne extrémním rizikem!) výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení. Další skupiny osob, na které dopadá výjimka, jsou uvedeny v bodě I.10 ochranného opatření.
• Děti umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve středisku výchovné péče mají povinnost (příp. jejich zákonní zástupci) v případě, kdy se vracejí do zařízení nebo jsou tam nově přijímány, oznámit řediteli zařízení, že pobývaly mimo ČR v posledních 14 dnech (a v zemi se kterým rizikem), ale pouze za účelem následné samoizolace nebo zajištění testování. Zařízení nezamezuje vstupu dětem, které pobývaly mimo ČR, do doby, kdy předloží negativní test, jelikož to z povahy věci není možné; ochranné opatření nerozšiřuje zákonné důvody umožňující nepřijetí dítěte do zařízení.
MŠMT, 12.7.2021

Vzhledem k okolnostem a situaci týkající  se nedobré epidemické situace v ČR i mimo ČR, dodržujte prosím vydaná opatření.

Děkujeme za spolupráci

Ředitelství mateřské školy

Dne 14.7. 2021

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ČERVNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 31. května 2021 bylo vydáno:
 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o Podmínky pro zpěv u vybraných oborů vzdělání. Je navýšen maximální možný počet přítomných žáků a studentů v místnosti z 6 na 30 v oborech, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, tj. některých oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol. Obecně je zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán.
 Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 (ZDE) se oproti současnosti mění takto:
o Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku) (viz bod 3 mimořádného opatření). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále informuje, že bylo zveřejněno stanovisko (ZDE) v návaznosti na výstupy z kontroly Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a debatu o ne/povinnosti ředitele školy vymáhat dodržování mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
MŠMT

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K POSTUPU PŘI CENTRÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO OBDOBÍ OD 17.5.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 V zadávacím řízení vyhlášeném dne 28. dubna 2021 byl dne 10. května 2021 vybrán distributor dodávky 5,6 milionu neinvazivních antigenních testů s odběrem z přední části nosu od firmy Sejoy. Testy jsou schválené pro použití Ministerstvem zdravotnictví, viz oficiální web zde.
 Testy z této dodávky budou poskytnuty jednotlivým školám prostřednictvím dvou distribucí, které budou realizovány v součinnosti s Hasičským záchranným sborem, kraji a hlavním městem Prahou (tedy obdobně jako první dvě distribuce testů).
 Tato dodávka (rozdělená do dvou distribucí) bude sloužit k zajištění potřeby škol v období od 24. 5. 2021 do cca 13. 6. 2021.
 Distribuční seznamy pro první dodávku testů pro zajištění testování do cca 13.6. budou stanoveny na základě údajů o počtu pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců ve fyzických osobách vykázaných školami v rámci proběhlých mimořádných dotazníkových šetření COVID a dále podle počtu žáků a studentů v denní formě vzdělávání vykázaných ve výkazech o základní škole M3a, o střední škole M8a, o konzervatoři M9a a vyšší odborné škole M10a; tj. stavu žáků a studentů k 31. 3. 2021. Na každého zaměstnance a žáka anebo studenta v denní formě vzdělávání bude škole distribuován počet testů odpovídající frekvenci antigenního testování v daném druhu školy a daném kraji pro období od 24. května 2021 (tedy až na výjimky právě jeden test na každý týden výuky). Určitý počet testů bude distribuován i pro případné testování žáků a studentů v ostatních formách vzdělávání a bude stanoven procentem z takto vzdělávaných žáků / studentů. V této fázi tedy nebude realizováno dotazníkové šetření v systému sběru dat.
 První distribuce bude realizována na úroveň krajů nejpozději do 19. 5. 2021.
 Zároveň je Správou státních hmotných rezerv realizováno ještě jedno výběrové řízení na zajištění neinvazivních antigenních testů pro školství, jehož prostřednictvím by mělo dojít k pokrytí potřeb škol pro období od cca 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021.
 Počty testů pro distribuci druhé dodávky testů (pro období od 14. června do 30. června 2021) budou stanoveny na základě stejného principu jako počty testů pro první distribuci s tím, že budou zohledňovat zůstatky testů na školách, které školy vykáží v rámci vyrovnávacího mimořádného dotazníkového šetření COVID 4. O realizaci tohoto šetření budou školy včas informovány (předpoklad realizace šetření je od 31. 5. 2021 do 3. 6. 2021 a školy v něm budou vykazovat pouze odhadovaný zůstatek testů k 13. 6. 2021).
 Pokud školy závazně oznámily (nebo oznámí) ministerstvu v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login, Dotazník PCR), že od konkrétního data zajišťují (budou zajišťovat) testování prostřednictvím neinvazivního RT-PCR testování, budou jim v rámci distribuce poskytnuty antigenní testy jen pro období do tohoto závazně oznámeného data.
 Pro období do 21. 5. 2021 bude školám k dispozici rezerva MŠMT na krajských pracovištích NPI. Tato rezerva bude v tomto týdnu posílena o dalších 600 tisíc testů, z nichž 300 tisíc darovala školám společnost Kaufland.
 Uvedených 300 tisíc testů typu Flowflex bylo rozvezeno na krajská pracoviště NPI dnes, 11.5.2021, dalších 300 tisíc testů od firmy Sejoy bude distribuováno na krajská pracoviště NPI 13. 5. 2021. Instruktážní video k použití testu FlowFlex je k dispozici zde.1 Pro testy Sejoy bude instruktážní video k dispozici na webu https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole v nejbližších dnech. Na tomtéž webu lze najít letáky s instrukcemi k použití všech typů testů, které lze vytisknout a dát jako návod k testování žákům na lavice.
 Testy budou rozvezeny na krajská pracoviště NPI podle predikce potřeby testů a odhadu zásob jednotlivých škol v kraji na základě dosavadní distribuce testů a vykazovaných záznamů výsledků z testování v aplikaci Covid Forms App.
 Aktuální navýšená rezerva na krajských pracovištích NPI bude k dispozici těm školám a školským zařízením, které prokazatelně nebudou disponovat dostatkem testů k pokrytí spotřeby testů v období do 21. 5. 2021. Lze předpokládat, že se bude primárně jednat o základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. K prokázání potřeby výdeje testů z rezervy budou využívány údaje o počtech obdržených testů a vykazované záznamy výsledků z testování v aplikaci Covid Forms App, popř. doplněné o počet odepsaných (znehodnocených) testů.
 Kódy nových testů pro jejich vykazování v Covid Forms App budou do aplikace doplněny v nejbližších dnech a budou zveřejněny zde na webu testovani.edu.cz.
 Upozorňujeme, že není nutné, aby každá škola vyzvedávala testy pro pokrytí své spotřeby samostatně, ale je možné, aby jeden zástupce (například zástupce zřizovatele či ORP) na pobočce NPI vyzvedl testy pro více subjektů, kterým testy následně předá.
 Závěrem opakujeme, že školy a školská zařízení, které v tuto chvíli registrují přebytek centrálně distribuovaných testů (např. mateřské školy, u kterých došlo s ohledem na zlepšující se epidemickou situaci ke zrušení povinnosti testování dětí), mohou za určitých podmínek tento přebytek darovat jiným školám. Z hlediska právních předpisů je tento postup možný v případě škol a školských zařízeních zřizovaných soukromými nebo církevními subjekty. V případě příspěvkových organizací lze tento postup doporučit v případě příspěvkových organizací stejného zřizovatele za předpokladu, že testy nebyly nabyty od státu přímo do vlastnictví příspěvkové organizace (§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.), ale do vlastnictví zřizovatele (§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Realizovaný převod je pak třeba zohlednit v účetnictví předávající i přebírající účetní jednotky. V případě školské právnické osoby zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem zákon poskytnutí takovéhoto daru z její strany neumožňuje.
MŠMT 11. 5. 2021

 

 

7.4. 2021 Aktuální informace

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni jsme zatím nedostali žádné konkrétní informace k nástupu předškoláků,

případně dětí rodičů vybraných povolání (IZS apod.), připravovanému na pondělí 12.4.

Ihned po obdržení konkrétních informací se s Vámi neprodleně spojíme,

prosíme, sledujte bedlivě webové stránky školy, veškeré informace budou zavěšeny na web.

 

                                                                                                  Ředitelství MŠ

​Aktualizace informací k 28.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:  

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření,
 • kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021,
 •  kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení:
 • (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 •  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

20.3. 2021INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření,
 • kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021
 • (dostupné ZDE https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
 • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

4.3. 2021 Aktuální informace

 

Vážení rodiče,

Úplata za předškolní vzdělávání bude adekvátně snížena vzhledem k délce přerušení provozu MŠ

dle nařízení vlády.

Vedení MŠ

 

01.03. 2021

INFORMACE O OŠETŘOVNÉM

Veškeré informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Vedení MŠ

 

 

 

01.03. 2021 Aktuální informace :

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude z MŠMT mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. Aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.

 

Vážení rodiče,

 

na základě rozhodnutí vlády Č. 200 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM a vzhledem

k závažné epidemiologické situaci, je MŠ uzavřena od 1. 3. 2021. Prosíme sledujte naše webové stránky,

kde se dozvíte bližší informace.

Děkujeme a přejeme pevné zdraví

Ředitelství školy 

 

 

Tiskopis na ošetřovné naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

23. 10. 2020

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).

Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Parametry krizového ošetřovného:

 • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

Aktuální informace o omezení provozu na pracovišti Slunečná z důvodu COVID-19 najdete

ve složkách Co bylo a bude. 

2. 2. 2021, Mgr. Jana Tremerová

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. října 2020 č. 1078
o přijetí krizového opatření 

Vláda s účinností ode dne
22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky
 

více na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1078-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-volneho-pohybu-osob.pdf

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. října 2020 č. 1079
o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne
22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje 1. maloobchodní prodej
a prodej a poskytování služeb v provozovnách


více na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1079-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-zakazu-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb.pdf

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. října 2020 č. 1080
o přijetí krizového opatření 

Vláda s účinností ode dne
22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům
(dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť
zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu.


více na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-21-10-2020-c-1080-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-22-10-2020-o-omezeni-cinnosti-organu-verejne-moci-a-statnich-organu.pdf

 


 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI ministerstva zdravotnictví
s účinností ode dne
21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf

 

Aktualizace informací !!!  19. 10. 2020
 

Vážení rodiče,

zdůvodu prodlužování karantény a dalších prokázaných pozitivních testů je mateřská škola Slunečná 2792 po dohodě se zřizovatelem uzavřena do odvolání.

Uzavření se týká žluté i zelené budovy. V tomto termínu bude probíhat epidemické šetření, které bude ovlivňovat provoz MŠ. O provozu MŠ Vás budeme informovat.

Sledujte i nadále webové stránky MŠ

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ

 

 

 

16.10. 2020

Vážení rodiče,

Informace k ošetřovnému jsou na tomto odkazu:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

 

V sekci "Dokumenty" jsou uloženy informační letáky  "jak postupovat když"

 

Děkujeme, ředitelství MŠ

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu prokázane nákazy COVID 19, je Mateřská škola Slunečná 2792 uzavřena od 16.10.2020 do 20. 10. 2020.

Krajská hygienická stanice bude provádět epidemické šetření, které bude ovlivňovat provoz MŠ. O provozu MŠ Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení, ředitelství MŠ.

 

 

 

Vážení rodiče,

z důvodu prokázání dalšího pozitivního testu jsou z gesce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje prodloužena karanténní opatření třídy Žlutá a zelená pastelka do 20.10. 2020.

 

Děkujeme za pochopení

Ředitelství MŠ

 

 

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY
VÁŽENÍ RODIČE,


Na základě potvrzení výskytu nákazy COVID 19 v místě poskytovaného vzdělávání Mateřská škola Slunečná 2792 (zelená budova) je provoz mateřské školy po projednání se zřizovatelem omezen od 14. 10. 2020 do odvolání z důvodu potvrzené nákazy a s ohledem na zdraví a bezpečnost dětí, desinfekce prostor části budovy a prevence dalšího šíření onemocnění.


Z důvodu protiepidemického opatření je omezen provoz části budovy místa poskytovaného vzdělávání Mateřská škola Slunečná 2792 (zelená budova).

 


Omezení provozu se tedy týká tříd: Zelená pastelka, Žlutá pastelka, Modrá pastelka a Červená pastelka do odvolání.

 

• Je-li to alespoň trochu možné, žádáme rodiče, aby si ponechali své děti v domácím prostředí pro maximální zajištění opatření proti šíření nákazy COVID 19.


• Provoz pro děti pracujících rodičů, které nutně potřebují docházet do MŠ bude zajišťovat třída „Oranžová pastelka“ na Žluté budově.


• Ve třídách s nařízenou karanténou bude probíhat vzdělávání dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání distančním způsobem.


Podrobné informace týkající se vývoje situace máte k dispozici na uvedených adresách:
• aktualizace MŠMT http://www.msmt.cz
• informace MPSV k ošetřovnému https://www.mpsv.cz
• informace ČSSZ k ošetřovnému a ke karanténě https://www.cssz.cz


Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci. www.mskrasnohorske.cz


Děkujeme za pochopení


Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19

V průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19.

V rámci ochrany veřejného zdraví je nezbytné bezprostředně zajistit domácí karanténu, omezit styk s ostatními osobami a vyčkat na kontakt příslušného pracovníka CALL-CENTRA MZ.

Karanténa je nařizována v délce 10 dnů od data posledního rizikového kontaktu s osobou, u níž byla
prokázána nákaza koronavirem. V průběhu karantény je POVINNOST podstoupit PCR test v rozmezí
5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu.

V případě desátého dne je nezbytné vyčkat v karanténě až do okamžiku doručení zprávy o prokázané negativitě.

V případě negativity PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 karanténní opatření se po 10 dnech ukončí.


• V případě, že se nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Možnost 14. denní karantény bez testu lze využít pouze v případě, kdy v době nařízení karantény již téměř uplynula 10. denní doba od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tudíž není technicky ani časově možné absolvovat PCR test do 10. dne od posledního kontaktu. Nelze se úmyslně vyhýbat PCR testu. Uvedené je velmi důležité z důvodu zabránění šíření viru. Navíc bezpečnější pro společnost, neboť odhalí případné bezpříznakové nosiče. To je za stávající epidemiologické situace velmi významné a napomáhá v ochraně zdraví a životů ostatních spoluobčanů.


• V případě, že se v době karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se PCR test, v případě, že karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění klinických příznaků nařídí se karanténa.


• V případě pozitivity testu se nařizuje domácí izolace v délce (minimálně) 10 dnů ode dne odběru (provedeného testu).


• PCR test je hrazen zdravotní pojišťovnou (za předpokladu, že má dítě zdravotní pojištění v České republice).

Na PCR test vystaví e-žádanku ošetřující lékař Vašeho dítěte. Z Vaší strany je nezbytné za tím účelem se s daným lékařem telefonicky spojit a domluvit se s ním nad vystavením e-žádanky k provedení PCR testu (v žádném případě k danému lékaři nechodit!).

Objednání se na PCR test
Odběrové místo ve FN Hradec Králové – nezbytné zarezervovat si termín testu v rámci rezervačního systému dostupného na www.fnhk.cz
Odběrové místo v Oblastní nemocnici Náchod nebo Rychnov nad Kněžnou – nezbytné se podívat na webové stránky těchto nemocnic a zjistit si informace o organizaci odběrů
Odběrové místo v Oblastní nemocnici Trutnov nebo Jičín - nezbytné se podívat na webové stránky těchto nemocnic a zjistit si informace o organizaci odběrů
Odběrové místo v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem – nezbytné se podívat na webové stránky nemocnice

Informace o odběrových místech jsou k dispozici rovněž na: www.mzcr.cz (v sekci aktuálně o koronaviru - seznam odběrových míst)

Oznámení výsledku testů
Formou SMS zaslanou buď konkrétní laboratoří, nebo ze strany pediatra Vašeho dítěte

Po celou dobu karantény:

je Vaše dítě povinno podrobit se karanténě, zdržovat se pouze v místě pobytu a omezit styk s ostatními osobami;
- je nezbytné vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo, zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami.
- je nezbytné sledovat zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, zažívacích obtížích, ztráty chuti a čichu, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat pediatra;
- je důležité dodržovat základní hygienická pravidla, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu nebo dezinfekční prostředek s virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku.
- se doporučuje provádět průběžně ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.
- informovat o nařízené karanténě zdravotnické pracovníky (při veškerých nezbytných lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení apod).

Karanténa ve vztahu k ostatním osobám ve společné domácnosti (rodiče, prarodiče a další)
Na osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem či jinou osobou, které je nařízena karanténa, se povinnost karantény nevztahuje.

Nezbytné však sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků daného onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest kloubů, svalů, ztráta čichu či chuti, zažívací problémy atd.) kontaktovat ošetřujícího praktického lékaře.

Doporučení ze strany KHS: kontaktovat rovněž zaměstnavatele, že dítěti byla nařízena karanténa, aby zaměstnavatel o dané situaci věděl a mohl případně přijmout preventivní opatření (rozhodnutí o přijetí preventivních opatření je výhradně na zaměstnavateli!).

Karanténa u ostatních osob, se kterými se dítě v mezidobí vidělo (kamarádi, ostatní členové rodiny nežijící s dítětem ve společné domácnosti apod.)
Na tyto osoby se rovněž karanténa nevztahuje. V případě rizikových skupin (babičky, dědové) doporučujeme věnovat pozornost zdravotnímu stavu a v případě zdravotních problémů ihned kontaktovat praktického lékaře za účelem vystavení e-žádanky k PCR testu

Shora uvedené postupy je nezbytné začít bezodkladně dodržovat.
Základní osobní údaje Vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště) byly předány KHS Královéhradeckého kraje za účelem evidence rizikových kontaktů.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci!

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
   
 • ​informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 9. října 2020 od 0:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
   
 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 3“),
   
 • informuje o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1 (viz. níže). 

 

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

 

Nařízení Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

 

č. 1/2020

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

 

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Královéhradeckého kraje spočívající v:

 

1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

 

2. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

 

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

 

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz Strana 2 (celkem 3)

 

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

 

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

 

Vzhledem k pokračujícímu nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území Královéhradeckého kraje je nutno celostátní opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohlo jako vhodný doplněk již platných celostátních mimořádných opatření účinně posloužit omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv. Zpěv je z hlediska šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby vysoce rizikovou aktivitou. Ukazuje se, že právě zpěv tak může významně přispívat k šíření onemocnění Covid-19.

 

Dalším doplňkem je omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Sportovní činnost zvyšuje ventilaci a tím obecně opět významně zvyšuje šíření aerosolu z horních cest dýchacích do okolí dané osoby, zejména v interiéru. V souvislosti se sportovní činností dochází k úzkému kontaktu osob v šatnách, případně sprchách. Tím riziko šíření onemocnění Covid-19 opět výrazně vzrůstá.

 

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid19 napříč populací, k němuž výše uvedené aktivity přispívají. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad. Na základě výše uvedeného tak KHS přistoupila k vydání předmětného nařízení.

 

ČI.II

Účinnost

 

V souladu s § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hod. a jeho účinnost končí dne 18. října 2020 ve 23:59 hod. Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní schránka 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz Strana 3 (celkem 3)

 

ČI. III
Poučení

 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Královéhradeckého kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

 

MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.

ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého krajese sídlem v Hradci Králové

 

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. 10. 2020 Vás upozorňujeme, že na webu MŠMT již byly aktualizovány Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru. Text naleznete zde: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Aktualizovány byly části týkající se pořádání hromadných akcí, školních jídelen, zpěvu a tělesné výchovy a škol v přírodě.

Vládní usnesení k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření najdete ve Sbírce zákonů pod č. 391/2020 Sb. a 392/2020.

 

USNESENÍ  VLÁDY  ČESKÉ  REPUBLIKY

ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ  STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá 1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I., 2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Provedou: ministři, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí: hejtmani, primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r

Vážení zákonní zástupci,

Metodický pokyn "Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte". Najdete v sekci Dokumenty.

Děkujeme za spolupráci ,

Ředitelství MŠ

 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci týkající se infekčního onemocnění COVID-19 - nařízení vlády-  prosíme všechny osoby, aby si od  10.09. 2020 při vstupu do budovy zakryly ústa a nos (rouškou, respirátorem, atd.) a dbaly na zvýšenou hygienu - desinfekce rukou při vstupu do budovy, dodržování dostatečné vzdálenosti min. 2 metry.

Děkujeme Vám za spolupráci, ředitelství MŠ

 

 

 

Sledujte prosím i nadále web školy, prostřednictvím kterého Vás budeme informovat o aktuální situaci.

 

Shrnutí základních pravidel provozu MŠ od 1.9.2020 zpracovaných podle manuálu MŠMT

 

Před prvním příchodem do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

ROUŠKY             zatím nejsou potřeba, ale každé dítě bude mít ve skříňce jednu roušku v zásobě

 

DESINFEKCE      doprovod dětí při vstupu do budovy, děti si ráno před předáním do třídy  umyjí ruce

 

HRAČKY             hračky přinesené z domu nejsou povoleny s výjimkou plyšové na spaní, která bude pouze v postýlce

 

NEMOC              do budovy MŠ nesmí vstoupit nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění. V případě rýmy, kašle apod. nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato (pouze s potvrzením od lékaře, že tyto příznaky nejsou infekční).

 

Vše vysvětlíme (informace o akcích, stravování atd.) na schůzce pro rodiče v úterý 15. 9. 2020 v 16.00 hod., účast rodičů NUTNÁ!!!!

Děkujeme za spolupráci, ředitelství MŠ

 

 

Podrobné informace ke covid 19 jsou k dispozici na uvedených adresách:

Veškeré kontakty MěÚ naleznete zde:

https://www.mudk.cz/redakce/index.php?clanek=122596&slozka=122262&lanG=cs&subject=2172663&short=odbor&sodbor=1838


náhodné foto
dnes je pátek
9. 6. 2023

svátek má
Stanislava


Provoz MŠ:

MŠ E. Krásnohorské

6:30 - 16:30

MŠ Slunečná

6:30 - 16:30

MŠ Verdek

6:30 - 16:00
© MŠ Elišky Krásnohorské 2016 | design: Renografik | script: E-Profi